STANOVY združenia

Stanovy združenia :

Cieľom združenia je vytvárať podmienky a realizovať aktivity najmä: a/ podielať sa na opatrovateľských a ošetrovateľských službách pre starých a chorých ludí

b/ podielať sa na charitatívno sociálnej a praktickej pomoci ľudom v núdzi

c/ napomáhať psychologickými, sociálnymi, právnymi, hygienickými a medicínsko-sexuologickými bezplatnými radami ľudom v núdzi v preklenutí ich nežiaducich situácií a na zaradenie sa do bežného občianského života

d/ podporovať vzdelávanie všetkých vekových skupín vedúce k úcte a spravodlivosti, k solidarite a spoločnému dobru

e/ zabezpečovať sociálnu prevenciu, prevenciu kriminality, alkoholizmu, gamblerstva a drogovej závislosti a iným toxikomániám a negatívnym návykom

f/ organizovať vhodné prednáškové cykly, semináre, konferencie, vzdelávacie programy

g/ zabezpečovať a podporovať najmä pre deti, mládež a zdravotne postihnutých občanov turistické výlety, tábory, festivaly, plesy, karnevaly

h/ podporovať aktivity vedúce k ochrane prírody s cieľom trvale udržatelného rozvoja a k ochrane kultúrnych, najmä sakrálnych pamiatok

(bod č.2 zo stanov)

Stiahnuť celé Stanovy_final