Deň rodiny 2017

3-4. júna 2017 sa  v Púchove konal  8.deň rodiny, ktorý organizuje  OZ S láskou k človeku  od roku 2010.    Program začal v sobotu slávnostnou svätou omšou a večerom milosrdenstva v kostole Všetkých svätých animovaný Komunitou Emanuel so slávnostným kazateľom vdp Miroslavom Haferom.                                                                                                   V nedeľu program pokračoval na pešej zóne programom detí CVČ Včielka ako aj  súťažami a hrami na dvore CZŠ sv. Margity.  Tento rok bol pre silný dážď program skrátený.  Tešíme sa na 9.Deň rodiny v Púchove v máji 2018.

Čo o nás písali  v médiách?

Odpovede organizátorov na otázky redaktorky Púchovských novín v apríli 2017:

Pravidelne (už osem rokov) usporadúvate v Púchove Deň rodiny. Čo bolo popudom, tým hnacím motorom, pre vznik takéhoto podujatia?

Občianske združenie S láskou k človeku vzniklo  v roku 2005 z iniciatívy  l2 kresťanských rodín púchovského regiónu s cieľom  realizácie rôznych charitatívnych podujatí i projektov slúžiacich pre rozvoj a budovanie rodiny.

Deň rodiny sme začali organizovať v roku 2010 s cieľom vytvoriť priestor a príjemné prostredie,  kde celé rodiny pospolu môžu spoločne stráviť čas v jednoduchosti, slobode a radosti.  Príjemný spoločný zážitok i stretnutie s inými rodinami môžu byť impulzom k rozhodnutiu rodičov pravidelne tráviť spolu čas ako rodina.

Spoločne trávený čas, je nevyhnutný pre zdravé fungovanie rodiny. My často zvykneme hovoriť, že bez času niet vzťahu. Ak manželia netrávia spolu čas, nebude ich manželstvo šťastné a pevné, ich deti budú žiť v neistote a bez skutočnej radosti. Dobré fungujúce manželstvo je určite základom zdravej rodiny a nevyhnutnou pôdou pre zdravý rozvoj detí.  Podobne ak rodičia netrávia dostatok času so svojimi deťmi, nebudú mať s nimi vzťah, čo vedie k mnohým  závažným problémom v živote detí ale i rodičov.

S akým ohlasom ste sa stretali na začiatku pri usporadúvaní prvého a najstarších ročníkov?

Hneď prvý ročník nás prekvapil bohatou účasťou a pozitívnym ohlasom širokej verejnosti v Púchove a tak pre nás nebolo ťažké organizovať ďalšie ročníky s účasťou okolo l500 návštevníkov ročne. Už od začiatku bola organizácia Dňa rodiny kolektívnym dielom viacerých subjektov a desiatok obetavých dobrovoľníkov, ktorým aj touto cestou ďakujeme za ich obetavosť.

Pri organizácii spolupracujeme najmä s CZŠ sv. Margity, CVČ Včielka, RK farským úradom,  najnovšie aj s MsÚ v Púchove. Počet spoluorganizátorov sa neustále rozširuje a dúfame, že tento trend bude pokračovať. Obzvlášť nás teší dobrovoľnícka práca mladých ľudí, ktorí sa čoraz intenzívnejšie zapájajú do organizácie Dňa rodiny.

Prečo je dôležité upozorňovať v súčasnej dobe na rodinu ako takú?

Rodina v súčasnosti čelí rôznym útokom, ktoré spochybňujú základné hodnoty, na ktorých je rodina  postavená. Najnebezpečnejšími sú dehonestácia pojmu láska, relativizmus, falošné chápanie slobody, kultúra provizórnosti, pohodlnosť, spochybňovanie významu obety, egocentrizmus, pôžitkárstvo a iné.                                                                                            Nám sa zdá, že tieto útoky, ktorým chýba zdravý „sedliacky“ rozum, sú zámerné a financované „z jednej kuchyne“.                                                                                                        Môžeme sa spýtať, kto môže profitovať z rozkladu rodiny?  No určite mnohí, napr. tí, ktorí túžia ovládať iných, tí, ktorí profitujú z nešťastia  detí žijúcich v nefunkčných rodinách,… tento zoznam by bol dlhý.                                                                                                              Proti týmto snahám sme povinní , v záujme našich detí a budúcich generácii,  zaujať rázne stanovisko. Zdravá rodina je určite základom progresívneho vývoja spoločnosti, poriadku,  prosperity ale najmä spokojného a šťastného života nás všetkých. Ak dovolíme, aby sa kríza rodiny prehlbovala, riskujeme zánik našej kultúry, o čom nás učia aj dejiny.

Čo je podľa Vás rodina? Kedysi bola prísne zadefinovaná sobášom, dnes hovoríme o rodine: žena, muž, dieťa… ?

Rodinu si môže každý zadefinovať po svojom a mnohé odpovede budú správne.                      Pre nás je rodina priestorom celoživotného vzájomného sebadarovania a obetavej  lásky   všetkých jej členov – manželov, detí ako i starých či prastarých rodičov.   Základným kameňom rodiny je obetavá, odpúšťajúca a odvážna láska manželov, ktorá  ako píše sv.Pavol “ všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží“.  Takáto láska vytvára oázu bezpečia a istoty pre všetkých členov rodiny rodiny.    Sobáš pred cirkevnou či svetskou vrchnosťou je prejavom  takejto silnej a zdravej lásky, ale aj odvahy prijať manželstvo ako výzvu neustále bojovať, odpúšťať, budovať, začínať stále od znova a nikdy to nevzdať. My osobne by sme sa určite  necítili skutočne milovaní, ak by partner nedokázal potvrdiť svoju lásku celoživotným sľubom, ktorý je aj prejavom zodpovednosti.

Prečo nie je v súčasnosti atraktívne sobášenie sa?

Médiá ponúkajú kultúru provizórnosti, vidíme to aj v obchodoch. Nič trváce, všetko iba na chvíľu. Ale keď ideme s partnerom kupovať byt či dom,  keď plánujeme deti, určite nám to ide ľahšie a sme odvážnejší, ak sa môžeme oprieť o celoživotný sľub lásky a vernosti toho druhého.  Určite nechceme posudzovať tých, ktorí sa rozhodli  žiť bez celoživotného záväzku. Mnohí tak konajú v dôsledku zranení, ktoré si odniesli zo svojich rodín, ale chceme ich povzbudiť k odvahe, že celoživotné a šťastné manželstvo je možné, ak sa obaja budú o to snažiť.

My žijeme v šťastnom manželstve už 25 rokov. Vďaka vzájomnému úsiliu, odpusteniu a Božej pomoci je náš vzťah a naša láska oveľa plnšia a hlbšia ako v čase sobáša. Podobných svedectiev okolo nás je stále dosť.   A jedna inšpirácia na záver. Pracujeme s manželmi a rodinami už 20 rokov a myslíme si, že najmä pre mladých manželov je potrebné sa vzdelávať a mať k dispozícii dobrú literatúru o budovaní vzťahu manželov a výchove detí.    Vo vzdelávaní manželov a rodičov by mohli pomôcť aj Púchovské noviny, v prípade záujmu sa do takéhoto projektu radi zapojíme.

Srdečne vás všetkých pozývame na 8.Deň rodiny v Púchove, kde hore uvedené témy môžeme rozobrať v osobnom rozhovore v príjemnom prostredí.

Manželia Jozef a Lenka Daškovci, Púchov-Horné Kočkovce

Tu je niekoľko fotografií, ktoré nám budú pripomínať spoločne strávené pekné chvíle.