INFOlist _ september 2020

Zdravím všetkých priateľov nášho OZtka,

Chceli by sme začať s novou tradíciou – konkrétne informovať viac vás a vašich blízkych o činnosti nášho OZtka S láskou k človeku.

Takto spoločne môžeme slúžiť, pomáhať a potešovať seba aj druhých  – veď na to nás Pán Boh stvoril  ( nás ako osoby aj nás ako OZtko )

 1. Financie – tie síce nie sú najdôležitejšie , ale bez nich by to nešlo  😊
 • K dnešnému dňu je stav financií   cca 9.500 EUR ( z toho 7300 z podielu zaplatenej dane , ostatné dary súkromných osôb )
 • Ak Boh dá  z podielu   dane z príjmov ( hovorovo 2% ) dostaneme cca 12.000 EUR – o návrhu ich rozdelenia  budeme rozhodovať pravdepodobne v októbri
 • Ak by niekto z vás nevedel tak „ vedenie“ nášho OZtka a teda aj právomoc rozdeľovať financie tvorí : Jožko a Lenka,  Ferko,  Jarka a Luboš  ( boli sme zvolení na poslednom Zasadnutí OZ  minulý rok na obdobie ďalších 7 rokov )
 • Zo zákona máme povinnosť aj „ úradovať a papierovať“
 • Pozývame vás však týmto aj do tejto sféry, prosíme o návrhy na pomoc , podporu finančnú aj duchovnú … nechceme byť v tom sami
 • Akcie  z blízkej minulosti
 • Niektorí z nás sme sa stretli v Rodinkove a myslím, že to bola vydarená akcia aj napriek nepriazni počasia. Tam sme mohli vidieť, že nám to spolu „ ladí“ a prosili  sme Otca  o dary pre seba aj druhých
 • V súčasnosti intenzívnejšie pomáhame dvom nešťastných osôbkam:  pani Danke  z Ladiec žijúcej iba z invalidného polovičného dôchodku preplácame lieky a Rasťovi  na vozíčku žijúcemu v domove dôchodcov  ( napriek tomu, že má 30 rokov ) prispievame na doplatok v DD
 • Prispeli sme na nákup školských pomôcok pre deti z detského domova na Ukrajine  ( konkrétne  pán Ivan zo Slovenska za nimi chodí a pomáha im )
 • Z darov bolo obnovené písmo na hrobčeku nenarodených detí v Kočkovciach ( foto v prílohe )
 • Plány pomoci  a podpory počas jesene
 • Finančná podpora detského ihriska pri CZŠ  – rozpočet na nové ihrisko je pomerne vysoký a škola hľadá sponzorov . My im poskytneme 1.000 EUR ( z čoho je 500 EUR z darov , lebo 2% minulého roku sú už vyčerpané ) Pridáte sa ?
 • Akcia September v škole  pre viacdetné rodiny (viac informácií uvedené nižšie )
 • Mobilný hospic Emanuel
 • Mnohí isto viete, že požičiavame zdravotné pomôcky pre nevládnych ľudí predovšetkým ako pomoc pri domácej starostlivosti o nich.
 • „Mobilný hospic“ je náš sen.  Má aj meno nášho Pána a veríme, že On sa postará.
 • V súčasnosti zatiaľ „iba“ požičiavame zdravotné pomôcky – celkovo máme zakúpených 5 polohovacích postelí s antidekubitným matracom s príslušenstvom , 2 stoličky pre imobilných pacientov, 1 vozík  
 • Momentálne máme 1 posteľ určite voľnú, 1  je rezervovaná
 • Chceli by sme aby naša pomoc nebola len v rovine požičiavania, ale pomáhajme  ( a o to vás prosíme ) aj inak – modlitby za trpiacich na „ našich posteliach“ , za ich opatrovateľov, prípadné osobné návštevy a iná pomoc pre  nich  ( návštevy sme aj začali, ale pre Koronu sú obmedzené )
 • Ďalej vás prosíme, ak máte doma alebo viete o niekom, kto sa staral o takého človeka a má doma nepoužívané zdravotné pomôcky – darujte nám ich alebo sprostredkujte darovanie , posunieme ďalej
 • Požičiavanie je bezplatné, platí sa iba záloha 100 EUR. Avšak väčšina opatrovateľov nám z vďačnosti necháva zálohu alebo jej časť  ako dar a my sme  posledné dve postele zakúpili práve z týchto prostriedkov ( 2.000 EUR ) . Samozrejme výpožička nie je podmienená darom.
 • Ponúkajte  túto našu pomoc ďalej , nie každý o nás vie. Na druhej strane Duch svätý je  hlavný manažér a ten sa postará, že kto potrebuje, nájde  nás . Môžete poskytnúť kontakt na Jarku, prípadne odkážte na našu stránku, kde sú kontakty.
 • Aktuálne

September v škole  –     Ako každý rok , aj tento rok ideme do takejto formy pomoci pre viacdetné rodiny

 • Poskytneme príspevok vo výške 50 EUR na školopovinné dieťa maximálne však 100 EUR na rodinu
 • Tieto príspevky poskytujeme už z podielu dane roku 2020 ( ktoré sme ešte ani nerozdelili 😊)  
 • keďže predpokladáme  z dôvodu Korony „ slabší rok“,  rozhodli sme sa poskytnúť príspevok rodine s minimálne 4 deťmi a pridávame podmienku  ďalšej sociálnej prekážky v rodine ( nezamestnanosť  rodiča, jeden rodič, ZŤP v rodine …)
 • ak spĺňate dané kritériá alebo poznáte takúto rodinu  pošlite scan bločkov v požadovanej hodnote Jarke  ( v prípade novej rodiny aj žiadosť s číslom účtu ) a tieto prostriedky budú vyplatené  na účet – nie v hotovosti
 • termín preplácania bločkov je koniec septembra 2020 ( alebo aspoň nákup dokonca septembra ) , chceli by sme upozorniť, že zdroje sú ohraničené sumou 1500 EUR celkom
 • nákup sa môže týkať školských pomôcok , ale aj oblečenia a obuvi pre deti , úhrada školskej družiny, obedov , ZUŠ , internátu

Na záver  by sme vás chceli poprosiť o podporu duchovnú, priateľskú ale aj finančnú ( ak vám to váš rozpočet dovolí ) .   Zároveň vás prosíme o typy na ďalšiu činnosť : vyhľadávanie rodín a jednotlivcov, ktorým treba pomáhať, „ reklama“ na výpožičky…..

Vopred ďakujeme a v rámci našich možností budeme podporovať vaše aktivity .

Ponúkame možnosť „ darovacej banky „ – to znamená, že konkrétny darca môže cez nás poslať/posielať  dar konkrétnej rodine, na konkrétnu akciu.  Ako by to fungovalo ? Pošle na náš účet pravidelne alebo jednorazovo financie so žiadosťou, komu to má byť poukázané.

My to už aktívne využívame  ( aj preto tých cca 3.000 EUR na našom účte ) . Výhodou je anonymita daru  pre darcu . Samozrejme daná suma konkrétneho darcu nebude použitá bez jeho vedomia a na použitie takéhoto daru nemá nikto iný okrem darcu právo.  Máme to odskúšané.

Účtovníctvo vedie Jarka ( a ručí za to svojim svedomím ) –  na požiadanie je ochotná predložiť vyúčtovanie.  Evidencia použitia podielu dane je daná zákonom a musíme byť schopní obhájiť použitie v prípade kontroly.  Evidencia osobných darov je medzi Jarkou a darcom .

Na našej stránke slaskoukcloveku.sk  je v skrátenej forme vyúčtovanie za každý rok ako aj vyúčtovania použitia podielu dane v zákonom predpísanej forme ( čo musíme zverejňovať v obchodnom vestníku ).