INFOlist – október 2020

Zdravím všetkých priateľov nášho OZtka S láskou k človeku,

Chceli by sme pokračovať v začatej „ tradícii“ a informovať vás o novinkách, zároveň poprosiť o spoluprácu a pomoc našim blížnym.

  1. Príjem z podielu dane celkom v roku 2020  zatiaľ k dnešnému dňu je 11.583,75 EUR . Je možné, že ešte niečo príde, tento rok sú podania daňových priznaní posunuté.  Je to suma nižšia ako po minulé roky, ale žiadna „ tragédia“. Vďaka Bohu za každý cent.  Rozdeľovať zdroje a zároveň  každoročná ( jedna ) oficiálna schôdza OZtka bude v priebehu novembra. O termíne vás budeme informovať, ste vítaní.

Z tejto sumy sme už použili  1.761 EUR , z toho 1400 EUR na akciu September v škole

                                                                                     ostatné na sociálnu výpomoc dvom osobám , náklady na Deň združenia v Rodinkove , nákup kníh do školskej knižnice CZŠ

  • Výpožička zdravotníckych potrieb  –  k dnešnému dňu máme „ prázdny sklad“, čo nás teší.  Vďaka Bohu všetko slúži v rodinách na pomoc o svojich nevládnych príbuzných.

PROSBA : okrem toho, že nám pomáhajte v oblasti „ reklamy“,  aby sme mohli účinne pomáhať, tak zároveň prosíme o získavanie darcov alebo vašich darov vo forme nepoužívaných zdravotných pomôcok : vozíky, chodítka, antidekubitné matrace  a pod.  Ak nejaké máte alebo viete o niekom kto má, ozvite sa.  Takýmto spôsobom sme už získali jeden invalidný vozík a antidekubitný matrac, ktoré už slúžia . 

Tento rok sme zakúpili 3 polohovateľné postele s príslušenstvom ( len pre zopakovanie máme ich 5 ) v celkovej hodnote 3.000 EUR. Veľmi nás potešila správa, že mesto nám odsúhlasilo dotáciu 2.000 EUR na ich nákup. Už sme ani nedúfali  ( Korona nám to chcela prekaziť ) .

Ďalšie zdroje na nákup pomôcok máme  z darov samotných používateľov.  

Pri stretnutí v novembri budeme rozhodovať aj o nákupe nových  pomôcok, o čom vás budeme infomovať.  V súčasnosti to skladujeme v rodinnom dome u Milana  Václava v Horných Kočkovciach, avšak ak sa „ rozbehneme“ budeme hľadať iné  priestory. Mohli by sme to spojiť aj s charitou pre oblasť  Púchova ….. to už je na inú diskusiu.

  • Akcia September v škole – tento rok sme prispeli sumou 1400 EUR 11 rodinám s min. 4 deťmi po 100 EUR a 300 EUR bolo použitých na nákup učebných pomôcok pre deti v detskom domove na Ukrajine. Podľa plánu ešte 100 EUR čaká na svojho príjemcu. Dajte typ alebo žiadosť. V tomto roku sa snažíme pomôcť predovšetkým  viacdetným rodinám, v ktorých pracuje iba jeden rodič .   

PONUKA :  Charita v Beluši ponúka školské tašky pre deti do školy. Ozvite sa prosím Jarke, kto má záujem.

  • Pomoc sociálne slabším  – momentálne pomáhame dvom ľuďom so ZŤP  – pani Danka je z Ladiec  a Rasťovi, ktorý je v Domove dôchodcov v PB. ( ich príbehy zrejme už poznáte )

Pomáhame im z prostriedkov podielu daní, ale aj z vašich darov.

Pani Danke prispievame na lieky formou úhrad priamo lekárni a z vašich darov jej bolo a bude ešte hradené  inkaso ( 27 EUR mesačne ) . Jej príjem z invalidky jej stačí iba na nájom.

Rasťo napriek tomu, že má 28 rokov je v DD. Prispievame mu na čiastočnú úhradu nákladov 25 EUR mesačne. Rodičia, hoci žijú v PB sa o neho vôbec nezaujímajú.

PONUKA/PROSBA – Mnohí z nás využívate alebo ste počuli o adopcii napr. detí v zahraničí, kňazov … formou mesačných alebo príležitostných platieb. Neskúsili by ste/sme (pokiaľ vám to rodinný rozpočet dovolí) pomáhať takto niekomu u nás, ľuďom okolo nás?  Môžete/me si sami nájsť darcu/príjemcu a  formu/účel  pomoci . Naše zdroje ako OZ z podielu daní sú obmedzené.  Dary budú anonymné, spravovať to bude Jarka , kontrolovať vy sami.

Poznámka –  od roku 2007 sme poskytli pomoc rodinám sumu cca 23.000 EUR

  • Ostatné
  • Kaplnka Magdalénka v Horných Kočkovciach prekvitá. Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutia a modlitby v týchto krásnych priestorov. Pre zaujímavosť – OZ poskytlo na kaplnku a kostol v HK  za všetky roky fungovania viac ako 30.000 EUR  . Za túto štedrú pomoc okrem Boha môžeme poďakovať veriacim z Horných Kočkoviec a pánom farárom, ktorí boli a sú aktívni a štedrí .  Aj tento rok z prostriedkov podielu daní pribudne suma okolo 4.000 EUR ( presnejšie po rozdelení ) .  Po dohode s pánom farárom vás pozveme na spoločnú modlitbu  a zároveň prehliadku týchto priestorov.
  • Školská knižnica  v CZŠ Púchov  – ako iste viete, knižnica ( podobne ako kaplnka v tejto škole ) bola vybudovaná zo zdrojov OZ a z darov . Naša  Lenka pracuje v tejto knižnici ( dlhé obdobie iba ako dobrovoľníčka ) a nákupy nových kníh sú realizované taktiež z našich zdrojov.  Keď už sumarizujeme,  za roky fungovania OZ bolo použitých na školu a škôlku spolu cca 35.000 EUR. Znovu treba poďakovať Bohu a všetkým, ktorí poskytli podiel dane a dar na tento účel.
  • v minulom INFOliste sme informovali o oprave hrobu nenarodených detí v Horných Kočkovciach. Môžeme sa pochváliť, že vďaka Bohu a darcom máme už tri takéto smutnoúžasné diela:  nový slúži v obci Ždiar. Nech pán Boh požehnáva nešťastné detičky a ich rodičov a chráni každý ľudský život na tejto zemi.
  • Darovanie používaných Notebookov  – v minulom roku sme mohli rozdeliť 6 ks používaných  notebookov, ktoré sme kúpili od spoločnosti Continental za 1 EUR . Dostali ich  vybrané rodiny s viac ako 5 deťmi.  Aj tento rok je Conti štedré a budeme môcť znovu rozdávať. Dajte prosím typy/žiadosti na rodiny, kde bude tento dar veľmi prospešný. Mali by to byť rodiny  s viacerými školopovinnými deťmi.  Nevieme v tejto chvíli presný počet PC ani termín, kedy tento dar získame. Tieto PC sú „ čisté“ a my musíme ešte zabezpečiť ich spojazdnenie ( znovu poprosíme zrejme Mariana, ktorý nám pomohol s tou prvou várkou ) .