Projekt pre deti v Kajiado, Keňa

Rozhodli sme sa podporiť nasledovný projekt

Projekt ponúkame k nahliadnutiu aj v origináli

INTRODUCTION

Shiloh Counselling Centre in conjunction with Nawiri Community Education and Development Organization has implemented the construction and establishment of a Resource and Recreation center for Children through donor funding and community participation. 

The Resource Centre is focusing on helping vulnerable children within Kajiado County, Kajiado-North Sub-county, Ongata Rongai to access peaceful and welcoming reading space, books, life skills, counseling services, mentorship, career guidance, recreational activities and academic support from trained staff and volunteers. This has been achieved through the construction of class rooms and a library.

The project seeks to work closely with the existing community structures and systems for linkage and referrals. Mainly the area chief and Department of Children’s Services offices within the subcounty of Kajiado.

THE NEED

The current need of the centre are as follows

 • Books; text books, story books, school encyclopedia
 • Stationery: crayons, resource hangings, paints, brushes
 • Personal Computers
 • Construction of a pit latrine to be used by the children and volunteers
 • Solar lighting for classrooms and library
 • Fencing materials and beautifying for play area

OBJECTIVE

The objective is to have the resource centre beneficial to the vulnerable and poor children with the Ongata Rongai area.

TARGET GROUP

Vulnerable school going children from the area; Grade 1-8, who are from low income to no income homes.

BUDGET

The budget is precise to the required items

ItemDescriptionCost (Kshls)
Books Assorted Text books & Encyclopaedia Story books  These are books that are used for references for homework Used for general knowledge and creating reading culture  25,000   15,000
Assorted stationeryFor day-to-day use at the library and classrooms. They include crayons, pens, pencils10,000
Personal computers3 Desktop computers  @ 20,00060,000
ToiletDigging and Construction of a pit latrine. Fencing and beautifying30,000
Solar lightingInstallation of solar bulbs and lighting15,000
TransportTransport of bought items to the Centre5,000
TOTAL 160,000

ÚVOD

Poradenské centrum Shiloh v spojení s organizáciou komunitného vzdelávania a rozvoja Nawiri realizovalo výstavbu a zriadenie strediska rekreácie pre deti prostredníctvom darcovského financovania a účasti komunity. 

Centrum zdrojov sa zameriava na pomoc chudobným deťom v okrese Kajiado, okres Kajiado-sever, Ongata Rongai, aby si osvojili zručnosti, mali prístup k pokojnému a príjemnému priestoru na čítanie, ku knihám, poradenským službám, mentorstvu, kariérovému poradenstvu, rekreačným aktivitám a akademickej podpore od vyškolených zamestnancov a dobrovoľníkov. Dosiahlo sa to výstavbou učební a knižnice.

Projekt sa snaží o úzku spoluprácu s existujúcimi komunitnými štruktúrami. 

POTREBA

Aktuálne potreby centra sú nasledovné

 • knihy; učebnice, rozprávkové knihy, školská encyklopédia
 • Písacie potreby: pastelky, farby, štetce
 • Osobné počítače
 • Vybudovanie WC, ktoré budú využívať deti a dobrovoľníci
 • Solárne osvetlenie tried a knižnice
 • Materiály na oplotenie a skrášlenie ihriska

CIEĽ

Cieľom je, aby centrum zdrojov bolo prospešné pre chudobné deti v oblasti Ongata Rongai.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Chudobné školopovinné deti z oblasti; Stupeň 1-8, ktoré sú z nízkopríjmových domovov a domov bez príjmu.

ROZPOČET

Rozpočet je presný na požadované položky

PoložkaPopisCena (Kshl)
Knihy Rozmanité učebnice a encyklopédie Rozprávkové knihy  Sú to knihy, ktoré slúžia pre domácu úlohu Slúžia na všeobecné poznanie a vytváranie kultúry čítania  25,000   15,000
Rôzne papiernictvoNa každodenné použitie v knižnici a triedach. Zahŕňajú pastelky, perá, ceruzky10,000
Osobné počítače3 Stolové počítače @ 20 00060,000
Toaleta, WCKopanie a výstavba latríny. Oplotenie a skrášlenie30,000
Solárne osvetlenieMontáž solárnych žiaroviek a osvetlenia15,000
DopravaDoprava zakúpeného tovaru do centra5,000
CELKOM 160,000
     

160 000 kenskych shilingov predstavuje hodnotu 1349 EUR